Πώς μπορεί ο Έλληνας επιχειρηματίας να χρησιμοποιήσει το φορολογικό σύστημα της Κύπρου;

Έχοντας τη δυνατότητα οι Ελληνικές επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν στη διεθνή αγορά, η Κύπρος ίσως να αποτελεί την πλέον ελκυστική επιλογή λόγω της γειτονικής της γεωγραφικής θέσης, της ίδιας γλώσσας και πολιτισμού, του επιπέδου του ανθρωπίνου δυναμικού, της ποιότητας των επαγγελματικών υπηρεσιών, του χαμηλού κόστους για ίδρυση και λειτουργία εταιρειών, καθώς και του ευέλικτου νομικού και φορολογικού της συστήματος που είναι απόλυτα εναρμονισμένα με την Νομοθεσία τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες αλλά και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.).

Η Κύπρος διατηρεί ένα απλοποιημένο και διαφανές φορολογικό σύστημα με κύρια πλεονεκτήματα όπως:

– τον χαμηλό εταιρικό φορολογικό συντελεστή,

- τις φόρο-απαλλαγές ορισμένων σημαντικών εισοδημάτων,

- τα φορολογικά κίνητρα για φυσικά προσωπικά και

- τις διακρατικές συμφωνίες για αποφυγή διπλής φορολογίας.

Παραθέτουμε πιο κάτω κάποια από τα κύρια χαρακτηριστικά του Κυπριακού φορολογικού συστήματος που θα μπορούσε ο Έλληνας επιχειρηματίας να χρησιμοποιήσει για να δραστηριοποιηθεί στην Κύπρο.

 

Κυπριακή εταιρεία

Ο πιο διαδεδομένος τρόπος που θα μπορούσε ο Έλληνας επιχειρηματίας να δραστηριοποιηθεί στην Κύπρο είναι μέσω της εγγραφής εταιρείας, περιορισμένης ευθύνης. Για σκοπούς κυπριακού φόρου, η εταιρεία αυτή είναι απαραίτητο να έχει τη φορολογική της κατοικία στην Κύπρο, δηλαδή ο «έλεγχος και η διεύθυνση» της να ασκείται από την Κύπρο.

Τα κύρια κριτήρια που πρέπει να ικανοποιούνται για να θεωρείτε η Κυπριακή εταιρεία φορολογικός κάτοικος Κύπρου είναι:

– Η πλειοψηφία των μελών του διοικητικού της συμβουλίου να είναι φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου,

– Η πλειοψηφία των συναντήσεων του διοικητικού συμβουλίου να πραγματοποιείται στην Κύπρο,

– Οι κύριες διοικητικές και εμπορικές αποφάσεις που απαιτούνται για τις εργασίες της εταιρείας και τις γενικές πολιτικές της να λαμβάνονται στην Κύπρο

Σε συνάρτηση με τις δραστηριότητές της, μια Κυπριακή εταιρεία αναμένεται να έχει επίσης ανάλογη επιχειρηματική παρουσία στο νησί με γραφείο, εξοπλισμό, τραπεζικούς λογαριασμούς και υπαλλήλους ούτως ώστε να ενισχύσει την ύπαρξη της στην Κύπρο.

 

Μόνιμη Εγκατάσταση

Μία Ελληνική εταιρεία μπορεί επίσης να επωφεληθεί των φορολογικών πλεονεκτημάτων που παρέχει η Κύπρος δραστηριοποιώντας στο νησί μέσω μόνιμης εγκατάστασης, δηλαδή μέσω μιας σταθερής βάσης (π.χ. υποκατάστημα).

 

Φορολόγηση Εταιρικών Κερδών

Τα φορολογητέα κέρδη εταιρείας φορολογικού κατοίκου Κύπρου ή τα φορολογητέα κέρδη που αναλογούν σε μόνιμη εγκατάσταση μη Κυπριακής εταιρείας, φορολογούνται σε γενική βάση με συντελεστή 12.5%, ο οποίος είναι ένας από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη.

Ωστόσο, ανάλογα με τις δραστηριότητες της Κυπριακής εταιρείας, υπάρχει η δυνατότητα να μειωθεί ο φορολογικός της συντελεστής από 12.5% μέχρι και σε 2.5%, εφόσον τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη Κυπριακή νομοθεσία.

 

Εξαιρέσεις

Τα πιο κάτω εισοδήματα εξαιρούνται γενικά από την φορολογία (κάτω από προϋποθέσεις που εύκολα πληρούνται) και άρα δεν συμπεριλαμβάνονται στα φορολογητέα κέρδη που υπόκεινται σε φορολογία.

– Μερίσματα

– Κέρδη από την αγοραπωλησία μετοχών και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

– Κέρδη από διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας εκτός Κύπρου

– Κέρδη που αναλογούν σε μόνιμη εγκατάσταση εκτός Κύπρου.

Φορολογική μεταχείριση φυσικών προσώπων

Εκτός από τις Ελληνικές επιχειρήσεις, η Κύπρος αποτελεί έναν ελκυστικό προορισμό για Έλληνες επιχειρηματίες σε προσωπικό επίπεδο οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.

Ένα από τα κύρια φορολογικά πλεονεκτήματα είναι η μη φορολόγηση μερισμάτων για 17 χρόνια που εισπράττονται από εταιρεία φορολογικό κάτοικο Κύπρου ή μη, όταν ο μέτοχος είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου και δεν έχει την κατοικία καταγωγής του ή επιλογής του στην Κύπρο.

 

Φορολογική Κατοικία για Φυσικά Πρόσωπα

Ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να γίνει φορολογικός κάτοικος Κύπρου με δύο τρόπους:

– να παραμένει στην Κύπρο για περισσότερες από 183 ημέρες στο φορολογικό έτος (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου), ή

– να παραμένει στην Κύπρο για τουλάχιστον 60 ημέρες στο φορολογικό έτος (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου) και να τηρούνται οι ακόλουθες επιπρόσθετες προϋποθέσεις:

 i. να μη παραμένει σε οποιαδήποτε άλλο κράτος για περισσότερες από 183 μέρες,

 ii. να μην είναι φορολογικός κάτοικος σε οποιοδήποτε άλλο κράτος,

 iii. να διατηρεί μόνιμη κατοικία στην Κύπρο (είτε ιδιόκτητη είτε   ενοικιαζόμενη),

 iv. να ασκεί επιχείρηση στην Κύπρο ή να εργοδοτείται στην Κύπρο.

Φορολόγηση Εισοδημάτων Φυσικών Προσώπων

Άτομο φορολογικός κάτοικος Κύπρου φορολογείται στο παγκόσμιο εισόδημα του, με ορισμένα εισοδήματα ωστόσο να απαλλάσσονται από την φορολογία.

Το ετήσιο εισόδημα ενός ατόμου φορολογικού κάτοικου Κύπρου μέχρι €19,500 είναι αφορολόγητο. Το φορολογητέο εισόδημα που υπερβαίνει το ποσό των €19.500, φορολογείται με κλιμακωτά ποσοστά που κυμαίνονται από 20% έως και 35%.

Το Κυπριακό φορολογικό σύστημα προσφέρει επίσης τις ακόλουθες απαλλαγές (κάτω από προϋποθέσεις που εύκολα πληρούνται) για φυσικά πρόσωπα που θα εγκατασταθούν στην Κύπρο:

– 20% της αμοιβής από εργοδότηση που ασκείται στην Κύπρο από άτομο το οποίο δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Κύπρου πριν την έναρξη της εργοδότησης του ή €8.550, οποιοδήποτε είναι μικρότερο. Η απαλλαγή αρχίζει από 1 η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος στο οποίο άρχισε η εργοδότηση και ισχύει για εργοδότηση που άρχισε μέχρι και το έτος 2025 με μέγιστη χρονική περίοδο τα 5 έτη,

- 50% της αμοιβής από εργοδότηση που ασκείται στην Κύπρο νοουμένου ότι η ετήσια αμοιβή ξεπερνά τις €100.000 και το άτομο, πριν την έναρξη της εργοδότησής του δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Κύπρου. Η απαλλαγή ισχύει για 10 έτη από το έτος έναρξης της εργοδότησης του.

–  100% της αμοιβής του από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών εκτός Κύπρου σε εργοδότη που δεν είναι φορολογικός κάτοικος στη Δημοκρατία, νοουμένου ότι η περίοδος των υπηρεσιών στο εξωτερικό για ένα φορολογικό έτος ξεπερνά τις 90 ημέρες

– 100% των κερδών από την πώληση μετοχών και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

– 100% των κεφαλαιουχικών κερδών από την πώληση ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εκτός Κύπρου.

– Φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου δεν υπόκεινται σε φόρο κληρονομίας, φόρο περιουσίας ή/και φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας.

 

Άλλα φορολογικά χαρακτηριστικά

– Η Κύπρος έχει ένα από τους χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στην Ευρώπη της τάξης του 19%. Οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ ανέρχονται στο 9% και 5% και μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ πάνω σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες όπως προνοεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία.

– Εργοδότες και υπάλληλοι συμβάλλουν από 8,3% επί των απολαβών τους (με μέγιστο ποσό ετήσιων αποδοχών που αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο) στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο εργοδότης καταβάλλει επίσης επιπλέον συνεισφορές 3.7% επί των αποδοχών των υπαλλήλων.

– Εργοδότες και υπάλληλοι συμβάλλουν επίσης 2.9% και 2.65% αντίστοιχα επί των απολαβών τους (με μέγιστο ποσό ετήσιων αποδοχών €180.000) στο Γενικό Σύστημα Υγείας.

 

Διμερείς Φορολογικές και άλλες σχετικές συμβάσεις

Η Κύπρος έχει διμερή σύμβαση με την Ελλάδα τόσο σε θέματα αποφυγής διπλής φορολογίας όσο και σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης.

Η διακρατική σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας τέθηκε σε ισχύ πριν από πέραν των 50 χρόνων και παρέχει σημαντικά οφέλη σε άτομα και εταιρείες οι οποίοι είναι είτε φορολογικοί κάτοικοι στο ένα συμβαλλόμενο κράτος είτε διεξάγουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος ή αποκτούν εισόδημα το οποίο πηγάζει από αυτό όπως:

– η αποφυγή διπλής φορολογίας,

– η σαφήνεια στο φορολογικό χειρισμό εισοδημάτων που προκύπτουν από διασυνοριακό εμπόριο και διασυνοριακές επενδύσεις, και

– η μειωμένη φορολογία παρακράτησης σε μερίσματα, τόκους και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Απαραίτητα βήματα

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι για να μπορεί να επωφεληθεί των φορολογικών πλεονεκτημάτων που έχει να προσφέρει η Κύπρος, ο Έλληνας επιχειρηματίας πρέπει επίσης να λάβει προσεχτικά υπόψη του τις πρόνοιες του ελληνικού φορολογικού κώδικα και να συμβουλευτεί κάποιον Έλληνα φορολογικό σύμβουλο.

 

Πώς μπορεί η Taxcom να σας βοηθήσει

Η Taxcom διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία για να βοηθήσει τον Έλληνα επιχειρηματία να αντιληφθεί κατά πόσον μπορεί να χρησιμοποιήσει τα φορολογικά κίνητρα που παρέχονται από το σύστημα της Κύπρου.

Είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε στην πραγματική υλοποίηση των επόμενων βημάτων της Ελληνικής επιχείρησης ούτως ώστε να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η Κύπρος.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@taxcom.cy